Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561

      นายสมภพ สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปีพ.ศ. 2561 โดยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดมีการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ซึ่งเสริมสร้างกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบสหกรณ์แก่เด็กนักเรียนเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  ในงานมีการจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอน การประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนได้แก่การประกวดเรียงความเกี่ยวกับการสหกรณ์ การประกวดภาพวาดเกี่ยวกับสหกรณ์  การประกวดร้องเพลงสหกรณ์ และเป็นประธานมอบเกียรติบัตร/รางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันสหกรณ์

     ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำสหกรณ์ ผู้นำชุมชน ประมาณ 300 คน ณ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร