Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิจิตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

      วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร ณ ห้องวรพงษ์ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรน โฮเทล แอน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

      การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลมีองค์ประกอบสำคัญตามหลักประชารัฐ ประกอบไปด้วยภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการดังกล่าวจังหวัดพิจิตรได้รับงบประมาณในการจ้างรวมทั้งสิ้น 101 คน นโยบายดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ในการให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงร่วมกับ ภาคราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในตำบลนั้น เกิดการพัฒนาท้องถิ่นภูมิลำเนาเดิมได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและนำองค์ความรู้ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่เล่าเรียนมานำมาปรับประยุกต์ใช้

      จังหวัดพิจิตรได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดพิจิตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 210 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับอบรมมีองค์ความรู้และเกิดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการให้ยมยั่งยืนมากขึ้น การปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของจังหวัดพิจิตร เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และโครงการไทยนิยมยั่งยืนของจังหวัดพิจิตร บรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร