Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร ให้ความรู้เสริมสร้างความมั่นคงและความปรองดองสมานฉันท์ของหมู่บ้านและชุมชน

     วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมอำเภอตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปรองดองสมานฉันท์ของหมู่บ้านและชุมชน ปัจจุบันคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ รัฐบาลกำลังจะเตรียมที่จะนำไปสู่ให้มีการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการทางประชาธิปไตยให้มีความแข็งแรง ในระดับพื้นที่และระดับภาพรวมของประเทศ จึงจำเป็นที่จะสร้างเสริมและติดอาวุธทางความคิดให้กับผู้นำหรือตัวแทนประชาชนที่อยู่ในทุกพื้นที่ภายในจังหวัดพิจิตร ให้เป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐที่สำคัญ เช่น โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น

      สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นจำนวน ๑๒ รุ่นๆ ละหนึ่ง อำเภอๆ ละ ๔๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๔,๘๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับตัวแทนประชาชนเพื่อสร้างจิตสำนึกและเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเสริมความมั่นคง เพื่อการปฏิรูปประเทศในระดับหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนของภาครัฐในการขยายผลนโยบายที่สำคัญของรัฐและสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร