Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตรเตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พัฒนาสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล

      วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดพิจิตร สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ฯ อ.เมือง จ.พิจิตร

      มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการโดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการยกระดับเกษตรกรชาวนาให้มีการปลูกข้าวอินทรีย์ และยกมาตรสู่ระดับสากล จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว ขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดพิจิตรแบบก้าวกระโดด และที่สำคัญคือการให้เกษตรกรเข้าใจถึงการขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล พร้อมกันนี้ยังให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานอินทรีย์สากล USDA และ EU ให้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น

      โดยโครงการนี้เป็นโครงการปีแรกที่จัดขึ้นในจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ๑๖๘ คน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่พฤษภาคม ถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวม ๗ เดือนซึ่งถ้าได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ๕ ปี จังหวัดพิจิตรจะมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์มาตรฐาน USDA และ EU ถึง ๑๐๐๐๐ ไร่อย่างแน่นอน

      นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ไปศึกษาดูงานยังเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์สารจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้เห็นตัวอย่างของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ที่สามารถผลิตและส่งออกเองได้อีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร