Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่จังหวัด

      วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่จังหวัด จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในด้านกฎหมายเบื้องต้นให้กับประชาชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมตามนโยบายสังคมเรา เราต้องดูแล โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้แก่เครือข่ายคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล อสม. และผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๑๘๐ คน ณ CK Convention Hall ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร