Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ภารกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นางณิทฐา แสวงทอง) ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

      วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2561เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจิตร การพิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด และพิจารณาอนุมัติคำร้องขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ จำนวน 32 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

     เวลา 13.30 น. ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมชาละวัน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

     และเวลา 15.00 น. ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมชาละวัน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร