Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ภารกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายสมภพ สมิตะสิริ) ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

       วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดพิจิตร  ที่ได้รับงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาภาค แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 7 หมู่บ้าน งบประมาณ 20,800,000 บาท ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังกรด ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

      เวลา 13.30 น. ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา อนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจิตร และการคัดเลือกอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจิตร พร้อมเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงนามแต่งตั้งต่อไป ณ  ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร

     เวลา 15.00 น. ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 เพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบสหกรณ์ที่ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการพิเศษ จำนวน 3 แห่ง  และโครงการปกติ จำนวน 10 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร