Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กลุ่มเกษตรกรยื่นร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูฯฉบับเกษตรกร หวังนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายของกองทุนฯ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร

      วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณโถงชั้นล่างอาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รับมอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับเกษตรกร) จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดพิจิตร นำโดยนายมานพ พนมสังข์ ประธานกลุ่มองค์กรห้วยคำตาลพัฒนา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง โดยกลุ่มเกษตรกรต้องการให้รัฐบาลนำร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับเกษตรกร) ที่เกษตรกรนำเสนอ เข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

      สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับเกษตรกร) นี้ ร่างขึ้นโดยผู้แทนสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย สามารถกู้ยืมได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ แต่ให้บุคคลอื่นค้ำประกันได้ ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้ ซึ่งนายมานพฯ ได้ยืนยันว่า หากรัฐบาลนำ พ.ร.บ.ดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถชำระหนี้สินได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกร

       ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการนำร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างสูงสุดต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร