Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2561

      วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมภพ  สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ให้ องค์การบริหาร ส่วนตำบล/เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินของรัฐ ณ  ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ(3/2) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร