Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจสอบพิจารณาโรงแรมที่ขอ/ขอต่ออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

      วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ระดับจังหวัด ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจสอบพิจารณาโรงแรมที่ขอ/ขอต่ออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม จำนวน 2 แห่งได้แก่

      1.โรงแรมสนิทรีสอร์ท หมู่ที่ 18 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม

      2. โรงแรมรีสอร์ทสบายใจ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ

      เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต ทั้งนี้ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายการขออนุญาตโดยเคร่งครัด

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร