Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุม คอจ.

      วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด(คอจ.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด และขอความเห็นชอบการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ 3/2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร