Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

      วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสมภพ  สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2561เพื่อพิจารณา สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการปกติรวม 3 แห่ง รวมวงเงิน 3,600,000  บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร