Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับจังหวัด

     วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับจังหวัดพิจิตร และการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของคณะทำงานกลุ่มเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม เพื่อกำหนดคุณธรรมเป้าหมายขององค์กรซึ่งให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ การประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม และการจัดทำแบบแผนดำเนินงานคุณธรรม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร