Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

     วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เพื่อทราบสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จังหวัดพิจิตร การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาธารณสุขจังหวัด และแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร