Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชนภายใต้การสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย และส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน

     วันที่ 4 กันยายน 2561 นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายนพดล ครองราช โทรศัพท์จังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่าย และส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน ณ ห้องวรพงษ์ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

    บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ดำเนินการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งและขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านจำนวน 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ ที่เรียกว่า “โครงการเน็ตประชารัฐ” ตามนโยบายของรัฐบาล เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโครงการดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนและเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากยิ่งขึ้น

    กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย กำหนดแผนการอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ การใช้งานให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ ที่ได้รับบริการตามโครงการเน็ตประชารัฐ จึงได้มีกำหนดแผนการอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและเทศบาล มีความรู้เกี่ยวกับโครงการประชารัฐ การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดอบรมหลักสูตรนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล และเทศบาล แห่งละหนึ่งคน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ซึ่งผ่านการอบรมวิทยากรแกนนำ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนผู้เข้ารวมทั้งสิ้น 102 คน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร