Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงงาน

     วันที่ 4 กันยายน 2561 นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงานจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงงาน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

    กระทรวงแรงงาน ได้จัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน ภายใต้ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548 มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานด้านแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงานและกลุ่มประชาชนเป้าหมายในพื้นที่ ส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาแรงงานในระดับพื้นที่ และการจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้กำหนดเป็นสมรรถนะในการพัฒนาอาสาสมัครแรงงาน 7 ด้าน ดังนี้ ความสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาแรงงานในระดับพื้นที่ ความสามารถเป็นผู้นำในด้านแรงงานในระดับพื้นที่ความสามารถในการสร้างและบริหารเครือข่ายด้านแรงงานความ สามารถในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน ตลอดจนการรณรงค์ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้ตื่นตัวรับผิดชอบปัญหาแรงงานในระดับพื้นที่ ความสามารถเตรียมและริเริ่มมาตรฐานทางสังคมใหม่ที่มีต่อการขจัดหรือลดปัญหาแรงงานในระดับพื้นที่ ความสามารถในการสร้างจิตสำนึกประชาชนในระดับพื้นที่ในการเฝ้าระวังปัญหาแรงงานและความสามารถในการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านแรงงานในระดับพื้นที่

    สำหรับแรงงานจังหวัดพิจิตร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้เรื่องการสร้างเครือข่ายและการร่วมดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในระดับพื้นที่ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดประชุมในวันนี้ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เทคนิคการประชาสัมพันธ์ โดยนางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ อู่ดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร การบรรยายให้ความรู้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่และภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยอาสาสมัครแรงงาน ระดับตำบลและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับหมู่บ้าน พี่เลี้ยงอาสาสมัครรายงานจำนวนทั้งสิ้น 200 คน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร