Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายจากการทำงาน ณ ห้องประชุมกอบัว ชั้น3 โรงพยาบาลพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

     ปัจจุบันปัญหาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ลักษณะการทำงานเปลี่ยนแปลงไปและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้แรงงานเกิดการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงาน ในการจัดโครงการนี้เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและการวินิจฉัยโรคจากการทำงานของลูกจ้างให้ถูกต้องเที่ยงตรงเพื่อพัฒนาระบบดูแลรักษา หลักจากการเกิดโรคและอุบัติเหตุจากการทำงานเพื่อพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานและเครือข่าย ตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้มีการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นธรรม เพื่อพัฒนาการให้บริการเชิงรับและเชิงรุก พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน

     กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณะสุข ตระหนักถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า และสำคัญยิ่งของประเทศ โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงจัดให้มีระบบป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อจัดให้มีระบบการดูแล และการวินิจฉัยโรคจากการทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อให้คำปรึกษา และส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร