Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่มอบนโยบายหัวหน้าส่วนและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่อำเภอวชิรบารมีและอำเภอสามง่าม พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะ พร้อมมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอวชิรบารมี หอประชุมอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

     คณะผู้บริหารจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะ พร้อมมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอวชิรบารมี และหอประชุมอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยการลงพื้นที่พบปะ กับข้าราชการและทุกภาคส่วนของจังหวัดพิจิตร เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ ของประชาชน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อให้ประชาชน จังหวัดพิจิตร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายรัฐบาล โดยการลงพื้นที่ในวันนี้ ให้ผู้นำท้องถิ่นรับทราบนโยบายในเรื่อง 1.สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการแต่งการในการประกอบพิธีสำคัญให้แต่งการให้ถูกต้อง 2.ปัญหาไข้เลือกออก ให้ทุกภาคส่วนในชุมชน ช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.ปัญหาเรื่องสาธารณะภัย ที่เกิดขึ้นในโดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการเตรียมพร้อมรับมือ 4.ปัญหาผักตบชวา ความตื้นเขินของแหล่งน้ำ
5.โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อหวังการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

     ทั้งนี้คณะผู้บริหารจังหวัดพิจิตร จะลงพื้นที่ในทุกอำเภอ มอบนโยบายและเพื่อรับฟัง และตรวจเยี่ยมแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร