Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดพิธีเปิดการขับเคลื่อนชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ จังหวัดพิจิตร (Kickoff)

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ จัดพิธีเปิดการขับเคลื่อนชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ จังหวัดพิจิตร (Kickoff) ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร

     ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในเรื่องการจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ในลักษณะบูรณาการร่วม ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ จิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 10 - 12 นายต่อชุดต่ออำเภอ สำหรับในการลงพื้นที่จะดำเนินการ จำนวน
4 ครั้งต่อเดือน และร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้งต่อเดือน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ดังนี้

     1.ขั้นการเตรียมการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่ ประสานกับจังหวัดเพื่อกำหนดแผนในการลงพื้นที่

     2.ขั้นการดำเนินการ ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ 1 ชุดประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับทราบปัญหาของประชาชน และให้การบริการขั้นพื้นฐาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลให้ทราบด้วย

     3. ขั้นภายหลังการดำเนินการ สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ จะส่งเรื่องต่อไปยัง ศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ

     ปัจจุบันชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอ บางพื้นที่ได้ลงไปขับเคลื่อนงานแล้วตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าผู้นำท้องที่มีความตั้งใจจริงและตอบสนองงานตามนโยบายได้เป็นอย่างดี

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร