Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตรประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิจิตร

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช.ภาค 6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิจิตร ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด(POC) ชั้น4 อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก เป็นการประชุมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิจิตร เพื่อรับทราบสาระสำคัญตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย จังหวัดพิจิตร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิจิตร และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิจิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและบูรณาการการทำงานร่วมกันต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร