Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่อำเภอโพทะเลและอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เพื่อตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล หอประชุมอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

     คณะผู้บริหารจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะ พร้อมมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล และหอประชุมอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยการลงพื้นที่พบปะ กับข้าราชการและทุกภาคส่วนของจังหวัดพิจิตร เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ ของประชาชน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อให้ประชาชน จังหวัดพิจิตร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายรัฐบาล โดยการลงพื้นที่ในวันนี้ ให้ผู้นำท้องถิ่นรับทราบนโยบายในเรื่อง 1.สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการแต่งการในการประกอบพิธีสำคัญให้แต่งการให้ถูกต้อง 2.ปัญหายาเสพติดในแหล่งชุมชน โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหา 3.ไข้เลือกออก ให้ทุกภาคส่วนในชุมชน ช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 4.ปัญหาผักตบชวา และความตื้นเขินของแหล่งน้ำ 5.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งบัตรที่รัฐบาลมอบสิทธิให้ประชาชนคนไทยผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาค่าครองชีพ 6.โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อหวังการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

     ทั้งนี้คณะผู้บริหารจังหวัดพิจิตร จะลงพื้นที่ในทุกอำเภอ มอบนโยบายและเพื่อรับฟัง และตรวจเยี่ยมแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร