Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าฯพิจิตร ฝากอาสาสมัครแรงงาน สอดส่องดูแลปัญหายาเสพติดดังคำขวัญ “รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้าน ยาเสพติด”

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร ภายใต้ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548 โดยกำหนดให้อาสาสมัครแรงงานมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานด้านแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงานและกลุ่มประชาชนเป้าหมายในพื้นที่ ส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาแรงงานในระดับพื้นที่ และการจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานเป็นอย่างมาก

     โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เน้นย้ำให้อาสาสมัครแรงงาน ร่วมสอดส่องดูแลปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยให้ยึดหลักตามคำขวัญต่อต้านยาเสพติดที่ว่า “รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้าน ยาเสพติด” ตลอดจนการรณรงค์ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้ตื่นตัวในการเฝ้าระวังปัญหาด้านแรงงานและปัญหายาเสพติดอีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร