Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่มอบนโยบายหัวหน้าส่วนและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่อำเภอตะพานหินและอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะ พร้อมมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอตะพานหินและอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

     คณะผู้บริหารจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะ พร้อมมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอตะพานหินและอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยการลงพื้นที่พบปะ กับข้าราชการและทุกภาคส่วนของจังหวัดพิจิตร เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ ของประชาชน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อให้ประชาชน จังหวัดพิจิตร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายรัฐบาล โดยการลงพื้นที่ในวันนี้ ให้ผู้นำท้องถิ่นรับทราบนโยบายในเรื่อง 1.สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการแต่งการในการประกอบพิธีสำคัญให้แต่งการให้ถูกต้อง 2.ปัญหาไข้เลือกออก ให้ทุกภาคส่วนในชุมชน ช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.ปัญหาเรื่องสาธารณะภัย ที่เกิดขึ้นในโดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการเตรียมพร้อมรับมือ 4.ปัญหาผักตบชวา ความตื้นเขินของแหล่งน้ำ 5.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งบัตรที่รัฐบาลมอบสิทธิให้ประชาชนคนไทยผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาค่าครองชีพ 6.โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อหวังการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

     ทั้งนี้คณะผู้บริหารจังหวัดพิจิตร จะลงพื้นที่ในทุกอำเภอ มอบนโยบายและเพื่อรับฟัง และตรวจเยี่ยมแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร