Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำฝายมีชีวิต

     วันที่ 9 มกราคม 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายเรืองเดช สร้อยคำ จ่าจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำฝายมีชีวิต จังหวัดพิจิตร ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

     พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่องการสร้าง “ฝายมีชีวิต” ซึ่งเป็นการผสมผสาน หลักการศาสตร์พระราชา วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับแนวพระราชดำริ ป่ารักษ์น้ำของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม ด้วยชุมชนซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นว่าการสร้างฝายมีชีวิต จะเป็นแหล่งน้ำสำหรับหมู่บ้านตลอดปี และช่วยส่งเสริมในการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อให้ชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมาย ในการสร้างฝายมีชีวิต 5,000 แห่ง ใน 1 ปี และสร้าง 60,000 แห่ง ในระยะ 5 ปี

     สำหรับจังหวัดพิจิตร มีแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564 ในประเด็น การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ด้วยการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างฝายมีชีวิต ใน 12 อำเภอ ซึ่งประชาชนในชุมชน มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้นโยบายนี้เกิดขึ้นได้จริง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำฝ่ายมีชีวิต จังหวัดพิจิตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 73 คน โดยหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลเหล่านี้จะสามารถ เป็นครูฝายไปถ่ายทอดขยายผลองค์ความรู้ ในการทำฝายให้กับประชาชน ทั่วไปในทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร