Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร ประชาชนจิตอาสา ร้อยดวงใจสร้างฝายชะลอน้ำ

     วันที่ 10 มกราคม 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการ และนักเรียน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำพร้อมปลูกต้นไม้ บริเวณคลองม่วง บ้านเขาโล้น ม.6 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

     สืบเนื่องพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่องการสร้าง “ฝายมีชีวิต” ซึ่งเป็นการผสมผสาน หลักการศาสตร์พระราชา วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับแนวพระราชดำริ ป่ารักษ์น้ำของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม ตลอดจนคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ธรรมชาติ

     จังหวัดพิจิตรได้สนองนโยบายรัฐบาลด้วยการสร้างฝาย ซึ่งฝายแห่งแรกจัดทำขึ้นในพื้นที่ บ้านเขาโล้น บริเวณคลองม่วง โดยฝ่ายแห่งนี้จะเป็นฝายชะลอน้ำต้นแบบ และจะขยายการสร้างฝายมีชีวิต ใน 12 อำเภอ โดยก่อนหน้านี้จังหวัดพิจิตรได้จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำฝ่ายมีชีวิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากทุกอำเภอ และเมื่อฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลเหล่านี้จะสามารถ เป็นครูฝายไปถ่ายทอดขยายผลองค์ความรู้ ในการทำฝายให้กับประชาชน ทั่วไปในทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร