Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร ฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยกับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด

     โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทบทวน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำกอง สมาชิก อส.สำรอง ขอให้ทุกนายเก็บเกี่ยวความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจให้มากที่สุด

     สำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ถือเป็นกองกำลังประจำถิ่น ที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสนับสนุนพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร โดยเฉพาะภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ทั้งเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด การปราบปรามผู้มีอิทธิพล การจัดระเบียบสังคม การให้บริการและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน การบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตลอดจนการเมืองการปกครอง การพัฒนาท้องถิ่น และการประยุกต์ปฏิบัติพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจจากประชาชน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร