Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการด้านการตลาด โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดพิจิตร นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการด้านการตลาด โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

     ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลปริมาณการผลิตการตลาดของข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้าลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรได้รับมอบหมายในการประสานกับภาคเอกชนในการกำหนดจุดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีสหกรณ์ภาคการเกษตรเข้าร่วมดำเนินการในแต่อำเภอ จำนวน 8 สหกรณ์และมีภาคเอกชนผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพด จำนวน 3 ราย เข้าร่วมดำเนินการในการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดตามโครงการฯ โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหลักหรือทีม 5 เสือ ร่วมเป็นสักขีพยาน ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชลประทานพิจิตร เกษตรจังหวัดพิจิตร พัฒนาที่ดินพิจิตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพิจิตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมบูรณาการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาร่วมกัน ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร พาณิชย์จังหวัดพิจิตร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

     สำหรับจังหวัดพิจิตรมีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,903 ราย มีพื้นที่ 25,449.50 ไร่ จำนวน 2,431 แปลง คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18,729.11 ตัน ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีการมีประกันราคารับซื้อที่ความชื้น 14.5 % กิโลกรัมละ 8 บาท และข้าวโพดสด ที่ความชื้น 25% กิโลกรัมละ 5-6 บาท สำหรับเกษตรกรผู้เข้ร่วมโครงการอีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร