Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิจิตร จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย รวมถึง เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้พี่น้องในขบวนการสหกรณ์และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และรับทราบถึงบทบาทความสำคัญของการสหกรณ์ในประเทศไทย

     สำหรับการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 มีการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสามัคคี สานสัมพันธ์ภายในกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร ทั้ง 12 อำเภอ นับว่าเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ตลอดจนสร้างพลังความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์ให้ยั่งยืนตลอดไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร