Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

แรงงานพิจิตรเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อ.เมือง จ.พิจิตร

     สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ซึ่งได้ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆมาตั้งแต่ปี 2561 โดยการนำอาสาสมัครแรงงาน มาจัดอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่ออาสาสมัครมีความรู้แล้ว จะลงพื้นที่เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่นายจ้าง และลูกจ้าง ในสถานประกอบการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านป้องกันยาเสพติด เช่นเดียวกับวันนี้สำนักงานแรงงานพิจิตรได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด พร้อมสอดแทรกกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เจ้าของสถานประกอบการ ลูกจ้าง ตลอดจนให้คำปรึกษา ชี้แนะ ทำความเข้าใจเพื่อให้ผลดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

     ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เน้นย้ำอาสาสมัครแรงงาน เจ้าของสถานประกอบการ และลูกจ้าง ต้องให้ความสำคัญเรื่องของยาเสพติดเป็นอันดับแรก เพราะยาเสพติดถือเป็นพิษร้ายแรงที่จะนำไปสู่อาชญากรรมต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ทุกๆคน ทุกๆฝ่ายต้องช่วยกัน ในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร