Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 จัดอบรมให้ความรู้การกำจัดของเสีย แก่สถานประกอบการใน จ.พิจิตร

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมมีพรสวรรค์ฯ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมการอบรมปฏิบัติตามกฎหมายและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4

     ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดพิจิตร มีสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่เริ่มก่อตั้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานประกอบการบ้างแห่งยังขาดความรู้ในด้านการจัดการของเสีย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่4 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมเพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนินมลพิษในพื้นที่พิจิตรมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสามารถบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ที่สำคัญต้องมิตรกับธรรมชาติ

     พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ฝากถึงเจ้าของสถานประกอบการให้ช่วยกันดูแลเรื่องของการกำจัดของเสียภายในสถานประกอบการของตนเองอย่างเข้มงวด ถึงแม้จังหวัดพิจิตรจะมีค่าฝุ่นละออง PM2.5 ไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่อยากให้ทุกๆคนช่วยกัน เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวพิจิตรมีสุขภาพที่ดี

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร