Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (สมศักดิ์ จันทรสมบัติ)

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร( ก.อบต.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

     โดยในเวลา เวลา 13.30 น. ได้ประชุมการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart Province  จังหวัดพิจิตร เพื่อแสดงความคิดเห็น หาข้อได้เปรียบในการสร้างจุดแข็ง และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของจังหวัดพิจิตร ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร