Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด

     วันที่ 14 มี.ค.62 เวลา 09.30 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาประเด็นความคิดเห็นในกรอบ 4 ประเด็น 1.การส่งเสริม/คุ้มครอง/พัฒนาศักยภาพสตรี 2.ผู้หญิงกับเศรษฐกิจในครัวเรือน 3.การเข้าถึงบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน และการเสริมสร้างพลังสตรีและเด็ก 4.พื้นที่ปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร