Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิจิตร จัดตลาดนัดข้าวเปลือก เพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวแก่เกษตรกร

    วันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอตะพานหิน นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก เพิ่มช่องทางการขายข้าวให้แก่เกษตรกร

     ปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกร และเพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายข้าวมากยิ่งขึ้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาจำหน่าย และการชั่งน้ำหนัก ซึ่งในวันนี้มีชมรมโรงสีข้าวจังหวัดพิจิตร มารับซื้อจากเกษตรกร โดยตรง เกษตรกรที่นำข้าวมาขายต่างพึ่งพอใจ ในราคาที่ได้รับ สำหรับโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก จะจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง ในอำเภอโพทะเล และอำเภอสามง่าม เพื่อเพิ่มช่องทางการขายข้าวให้แก่เกษตรกรของจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร