Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดพิจิตร แถลงจุดยืนของ กองทัพภาคที่ 3

     วันที่ 7 เมษายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร พลตรีถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดพิจิตร แถลงจุดยืนของ กองทัพภาคที่ 3 หลังจากเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ ได้แถลงข่าวภารกิจสำคัญ และจุดยืนของ กองทัพภาคที่ ๓ ต่อสื่อมวลชน ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีใจความว่า

     กองทัพภาคที่ ๓ จะดำรงไว้ซึ่งอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

    กองทัพภาคที่ ๓ เป็นองค์กรทหารอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความพร้อม ในการช่วยเหลือประเทศชาติ และประชาชน ในยามวิกฤตทุกเหตุการณ์ โดยจะเห็นได้จากการปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ เป็นต้น

    กองทัพภาคที่ 3 ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้วยการไตร่ตรอง มีสติ มีวิจารณญาณ บนพื้นฐานข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบสุขร่วมกันในสังคมไทย

    กองทัพภาคที่ ๓ จะเทิดทูนและดำรงไว้ซึ่ง พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีคุณูปการต่อสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

    นอกจากภารกิจ ในการป้องกันประเทศ การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการสร้างความปรองดองแล้ว ท่าน แม่ทัพภาคที่ ๓ มีความห่วงใยต่อการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อโซเชียล ซึ่งมีอิทธิพลต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะสื่อที่มีการโจมตีให้ร้าย การบิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น การลงชื่อถอดถอนผู้นำหน่วยงาน ล้วนแต่จะนำไปสู่ความแตกแยกของสังคม ซึ่งข้อเท็จจริงมันมีระบบ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติอยู่แล้ว จึงอยากให้พี่น้องสื่อมวลชน เป็นสื่อกลางนำเสนอต่อสังคมในภาพรวมหลายๆ ด้าน ระมัดระวังเรื่องการบิดเบือนข้อเท็จจริง ด้วย

    นอกจากนี้พลตรีถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดพิจิตร ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่พิจิตร ในห้วงที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวพิจิตรเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล การปฏิบัติภารกิจโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ การร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ฝายมีชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดพิจิตร การซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอื่นๆ เป็นจำนวนมาก

    ในนามของ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนชาวพิจิตร ไว้ ณ โอกาสนี้

    และประการสำคัญ ในห้วงเดือน เมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม นี้ ประเทศไทยของเราจะมีงานสำคัญ คือ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร์เทพยวรางกูร เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะมีการประกอบพระราชพิธีฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดพิจิตร จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ทำน้ำอภิเษก ตั้งแต่วันที่ 6 , 8 และวันที่ 9 เมษายน ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ต่อเนื่องไปจนถึงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในห้วงวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวพิจิตรที่เคารพ ได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันอันที่เคารพสูงสุด


จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร