Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

แรงงานพิจิตร จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมวรพงศ์ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

     โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน จัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบในจังหวัด เพื่อให้มีทักษะฝีมือ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ได้รับความเสมอภาคและมีความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น

     ซึ่งการฝึกอบรม ได้มีการให้ความรู้ทั้ง ก่อนปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีทักษะที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

     สำหรับวันนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 200 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ประกอบการ ที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้สถานประกอบกิจการ และช่วยให้แรงงานมีรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร