Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ส.ปชส.พิจิตร จัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ระดับจังหวัดพิจิตร) ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด(พิจิตร) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ อู่ดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรเป็นเลขานุการ และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม

     โดยผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ( ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 ) ที่ผ่านมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการผลิตสื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายในการผลิตสื่อเผยแพร่จำนวน 1,141 ชิ้นงาน ปัจจุบันสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้ 642 ชิ้นงาน ครอบคลุมสื่อทุกแขนง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ โซเชียลมีเดีย รวมถึงสื่อบุคคล พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาถึงการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์นโยบายของภาครัฐ ของงบประมาณปี 2564 เบื้องต้นอนุกรรมการฯได้เห็นชอบในทุกโครงการที่สำนักงานประชาสัมพันธ์เสนอ

     สำหรับการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้เป็นการสร้างการรับรู้นโยบายรัฐบาล บริการจากภาครัฐ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลับไปสู่การกำหนดนโยบายใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร