Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ 16 วัดพร้าว ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พระพิศาลสาธุกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น จัดพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้

     สำนักพระราชวังได้มีประกาศแจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นโอกาสที่พสกนิกรชาวไทยจักได้สนองพระราชดำริ และพระมหากรุณาธิคุณให้สมพระเกียรติ กรมการศาสนาได้ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในทุกจังหวัดที่เคยได้รับรางวัล พระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จึงพิจารณาเห็นว่า ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จึงร่วมดำเนินการโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     สำหรับโครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมประกอบด้วย นักเรียน เยาวชน และประชาชน จำนวน 100 คน ร่วมกันปฏิบัติธรรม ทำให้มีความเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะนำหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต อีกทั้งสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างพอประมาณและมีเหตุผลต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร