05/22 2562

จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เชิดชูสถาบันหลักของชาติ และกิจกรรมสร้างความสมานฉันท์ ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เชิดชูสถาบันหลักของชาติ และกิจกรรม สร้างความสมานฉันท์ ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา ณ บริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

     คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อเป็นมาตรการและกลไกในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ของศาสนิกชนของทุกศาสนา การนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศของรัฐในการอุปถัมภ์ และคุ้มครองศาสนาในประเทศไทย และให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสัมฤทธิ์ผลในการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา

     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมฯ ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดซึ่งจะก่อให้เกิดความสมานฉันท์ ความเข้าใจอันดี และความร่วมมือระหว่าง ศาสนิกชนของทุกศาสนา มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ได้แก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และสามารถอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาในประเทศไทย ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลตามมาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำหนดไว้

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร