05/22 2562

พิจิตรประชุมเตรียมรับการตรวจประเมินงานชมรม To Be Number One ระดับประเทศ

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด และอำเภอร่วมประชุมวางแผนเตรียมการต้อนรับคณะผู้ประเมินจังหวัดและชมรม To Be Number One ระดับประเทศในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่จะมาแสดงในวันงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคประกอบด้วย จังหวัด To Be Number One กลุ่มดีเด่นจังหวัดพิจิตร ชมรม To Be Number Oneชุมชนตำบลในเมือง ชมรม To Be Number One บริษัทนันยางการ์เม้นจำกัด สาขาพิจิตร ชมรม To Be Number One โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดสถานที่ และการจัดนิทรรศการ โดยจะเน้นความเป็น
อัตลักษณ์ของแต่ละชมรม สำหรับสถานที่จัดกิจกรรมจะจัดขึ้นที่หอประชุมศาลากลางพิจิตร

     ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อม ในการต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินฯ ทั้งในด้านสถานที่ รูปแบบการนำเสนอผลงานและการออกบูทจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 12 อำเภอ โดยคณะกรรมการจะลงพื้นที่ประเมินจังหวัดพิจิตรในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นี้

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร