Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร เปิดมหกรรมส่งเสริมการศาสนศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วัดตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนาย สมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดโครงการมหกรรมส่งเสริมการศาสนาศึกษาและการเผยแผ่ศาสนา

     โดยสำนักสงฆ์จังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิตร ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม ส่งเสริมให้ภิกษุสงฆ์มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับฝ่ายบ้านเมืองมาโดยตลอด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชน ให้มีเรียนรู้ศึกษาเชิงปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวช แล้วนำไปเผยแผ่ศาสนบุคคล ให้สามารถพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงรุกเข้าถึงพุทธศาสนิกชนอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาสังคมประเทศชาติ

     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 84,000 กองๆ ละ 10 บาท และการมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรม-ธรรมศึกษาและสัมมนาเชิงวิชาการกิจกรรม เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร