Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับพื้นที่

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับพื้นที่ และการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร CK Convention Hall อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

     โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม โดยจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมคณะรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการการทำงานร่วมกัน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการเงินอุดหนูนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต่อเนื่องสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ในแต่ละปี โดยให้เงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนครบอายุ 3 ปี และเพิ่มเงินอุดหนุนเป็น 600 บาท ต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไปทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี และขยายรายได้ของผู้ปกครองที่ดูแลเด็กแรกเกิดจาก 36,000 บาท ต่อคนต่อปี เป็นรายได้ไม่เกินตั้งแต่ 100,000บาท ต่อปี โดยกลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

     จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯเป็นอย่างมาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน และดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับพื้นที่ (ครู ข) และเนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จึงได้จัดบูรณาการร่วมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายที่ขอรับการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร