06/04 2562

จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยมีพระราชสิทธิเวที ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง พร้อมด้วยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พุทธศาสนิกชน ร่วมให้การต้อนรับและการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ณ วัดกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร

     โครงการฯ"หมู่บ้านรักษาศีล 5" เป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีขึ้น โดยอาศัยหลักศีล 5 เข้ามาเป็นพื้นฐาน ในการดำรงชีวิตผ่านกระบวนการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เข้ามาเสริมสร้างการสร้างเครือข่าย ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ส่งผลให้สังคมไทยร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการนำหลักศีล 5 เข้ามายึดมั่นเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน อันจะส่งผลให้เกิดความเจริญมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

     สำหรับจังหวัดพิจิตร มีการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาพื้นที่ภายในจังหวัด ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมที่มีทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่สงบสุขและสังคมที่พึงปรารถนาร่วมกัน สอดคล้องเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กับแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่เน้นการส่งเสริมให้คณะสงฆ์ มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทางพระพุทธศาสนา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับกลไกการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้มีความเข้มแข็งขึ้น และ เพื่อพัฒนาสังคมให้ประขาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยหลักศีล 5 สำหรับการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ซึ่งจัดหวัดพิจิตร ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 2 หมู่บ้านคือ หมู่บ้านรายชะโด หมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร และหมู่บ้านกำแพงดิน หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล 5 ต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร