06/04 2562

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการถวายเครื่องสักการะและเข้ารับเกียรติบัตร พร้อมทั้งกล่าวให้นโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 " ณ ศูนย์มรดกพื้นบ้าน บ้านรายชะโด หมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร