Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สภาเด็กและเยาวชนพิจิตร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ภายใต้หลักการ เด็กนำผู้ใหญ่หนุน

     วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และการประชุมสมัชชาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุม CK HALL อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

     สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ภายใต้หลักการ เด็กนำผู้ใหญ่หนุน โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เด็กและเยาวชนทุกระดับ ทุกพื้นที่ ได้รับการพัฒนา ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยการอบรมจัดขึ้น 3 วัน 2คืน ซึ่งจะมีกิจกรรม การเข้าฐานเรียนรู้ ประกอบด้วยฐานจิตอาสา ฐานรักนวลสงวนตัว ฐานหยุดโกง ฐานยาเสพติด และฐานไม่เอาความรุนแรง และการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ การทำกิจกรรมจิตอาสา ตลอดจนการรับฟังการบรรยายจากคณะวิทยากรเกี่ยวกับหน้าที่ และการประพฤติปฏิบัติตนของเด็กและเยาวชน ในวันถัดไป

     สำหรับโครงการในครั้งนี้มีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วม กว่า 70 คน โดยเด็กและเยาวชนที่ได้เข้าร่วมอบรมจะเป็นแก่นนำในการนำความรู้ในด้านต่างๆไปขยาย ต่อในชุมชน และโรงเรียนของตนเอง ต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร