Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

     วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร จัดโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 โดยมีนายวิชัย แตโช ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้พิจิตร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ

     คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 กรมป่าไม้ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 จังหวัดพิจิตร และหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้กำหนดจัดงานวันต้นไม้ ภายได้งาน “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ” ในโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมแรงรวมใจปลูกฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ทั่วพื้นที่จังหวัดพิจิตร

     สำหรับกิจกรรมโครงการในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำพสกนิกร เปิดกรวยถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ต่อจากนั้นได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 2 ต้น และร่วมปลูกต้นไม้ชนิดอื่นๆ ได้แก่ พะยูง ชมพูพันธุ์ทิพย์ อินทนิล สะเดา และกัลปพฤกษ์ เต็มพื้นที่ รวมจำนวน 1,000 ต้น พร้อมแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีก จำนวน 1,000 ต้น จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด โดยสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตรร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 พิจิตร ปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำ บริเวณด้านหน้า เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลา และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ให้สมบูรณ์ต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร