Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กช. 2 ค.

     วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กช. 2 ค.) ระดับจังหวัด ปี 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร