Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นาย สมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

     โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน ที่มุ่งหวังให้นักเรียนนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการปลูกฝังหลักการสหกรณ์แก่เด็กนักเรียน ตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อการบริหารจัดการชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน

     สำหรับจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนขึ้นในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 6 โรงเรียน โดยมีคณะครู ผู้นำสหกรณ์ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 300 คน โดยกิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ การประกวดเรียงความ การประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับสหกรณ์ของนักเรียน การจัดนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชน ตลอดจนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ในการน้อมนำหลักสหกรณ์หลักมาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร