Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดพิธีเปิดป้ายกลุ่มพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

     วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศาลาการเปรียญวัดวิจิตราราม อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศในวันธรรมสวนะ โดยในวันนี้มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ซึ่งจะสลับหมุนเวียนไปในทุกวัดในเขตอำเมืองจังหวัดพิจิตร ให้ประชาชนและเยาวชนสนใจในการเข้าวัดทำบุญมากยิ่งขึ้น

     หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดป้ายกลุ่มพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังที่กำหนด โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคคล ให้มีความรู้ ความเข้าในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนฯ

     สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อเกี่ยวกับพิธีศพพระราชทาน สามารถติดต่อได้ที่สำนักพิธีการศพจังหวัดพิจิตรได้โดยไม่ต้องเดินเข้ากรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 วัดวิจิตราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 056-619724


จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร