Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สรจ.พิจิตร จัดประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

     วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การครองชีพ แรงงาน สังคม และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการการประชุมดังกล่าว

     ทั้งนี้ ในที่ประชุมพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การกำหนดค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ การพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของจังหวัด และพิจารณากำหนดกรอบข้อมูลของจังหวัดที่จะใช้พิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร