Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร เร่งพัฒนาแรงงานและการฝึกอาชีพ รองรับสังคมไทยแลนด์ 4.0

     วันที่ 12 มิถุนายน นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร

     คณะอนุกรรมการฯ ร่วมพิจารณาแผนพัฒนากำลังคน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแรงงานและฝึกอาชีพ รองรับสังคมในยุคดิจิตอล ไทยแลนด์ 4.0 และสอดคล้องกับอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยเบื้องต้น มีแนวทางพัฒนาแรงงาน ระยะ 3 ปี ระหว่างปี 2562 – 2564 ใน 3 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม และการบริการที่สร้างรายได้ให้จังหวัดพิจิตร โดยการพัฒนาแรงงานกลุ่มดังกล่าว เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้นำกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี พร้อมทั้งให้ทบทวนกลุ่มวิชาชีพเพื่อพัฒนาแรงงานเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสังคมเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล

     สำหรับภาพรวมธุรกิจอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกของจังหวัดพิจิตร ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์ และการก่อสร้าง

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร